X
تبلیغات
رایتل

تجهیزات فروشگاهی ایران

فروشگاه زنجیره ای مزایا و معایب، تجهیزات فروشگاهی سبز افزار آریا

«تجهیزات فروشگاهی ایران»- تجهیزات فروشگاهی سبز افزار آریا،عوامل اقتصادی : عوامل اقتصادی را شاید بتوان مهمترین عوامل اثرگذار در رشدو توسعه فروشگاههای زنجیره ای دانست . همان طور که قبلا در بیان علل شکل گیری فروشگاههای زنجیره ای گفته شد، شرایط حاصل از انقلاب صنعتی و تحولات ایجاد شده در وضعیت تولید و همچنین درآمد سرانه ، از عوامل اصلی ایجاد این فروشگاهها بود.تولید در حجم انبوه ، وجود شرایط رقابتی در بازار اقتصاد، رشد فزاینده تعداد مراکزتولیدی - صنعتی و خدماتی ، افزایش درآمد سرانه و تنوع طلبی ، بخشی از اثرات این تحولات ایجاد شده بود.
بنابراین باید گفت در یک کشور زمانی شرایط برای ایجاد، رشد و موفقیت فروشگاههای زنجیره ای مهیا خواهدشد که تولید در آن کشور در وضعیت مطلوبی باشد.بدین معنی که کالاها و بخصوص کالاهای اساسی ، در حجم انبوه و با کیفیت انبوه و باکیفیت مناسب تولید شوند، و در بازار کالاهای مختلف ، شرایط رقابتی (وجودتولیدکنندگان متعدد و قدرتمند و تنوع کالایی ) حاکم باشد.
همچنین وضعیت اقتصاد در آن کشور، باید از یک ثبات و پایداری نسبی برخوردارباشد. وجود تورم و تغییرات مداوم در قوانین اقتصادی - تجاری ، توان برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت را از بنگاههای اقتصادی به طور اعم و فروشگاههای زنجیره ای به طور اخص سلب می کند. تجربه نیز نشان داده که در شرایط عدم ثبات اقتصادی وکمبود کالاها، سوءاستفاده کنندگان در بنگاههای توزیع سنتی ، بیشترین بهره برداری رامی کنند و درمقابل ، فروشگاههای زنجیره ای در شرایط مذکور، ناکارآ جلوه خواهندکرد.
برخی دیگر از عوامل اقتصادی موثر، عواملی هستند که سبب افزایش تقاضای کل برای کالاها و خدمات می شوند. این عوامل عبارتند از: رشد درآمد ملی و افزایش درآمدسرانه ، توزیع درآمد و سهم درآمدهای حقوق و دستمزد.
افزایش و رشد درآمد ملی و درآمد سرانه نیز از عوامل مهم رشد و توسعه فروشگاههای زنجیره ای است ، چرا که به طور مستقیم تقاضای کل برای کالاها و خدمات را افزایش می دهد. اینکه افزایش و رشد درآمد سرانه ، چگونه بین افراد و طبقات مختلف جامعه توزیع و تقسیم می شود هم در رشد فروشگاههای زنجیره ای تاثیر بااهمیت و قابل توجهی دارد. ازنظر درآمدی ، جامعه را به شیوه های مختلف رده بندی می کنند که تقسیم بندی آنها به طبقات فقیر، متوسط و غنی ، یکی از متداولترین آنهاست . چنین گفته می شود که از بین سه طبقه مذکور، رشد طبقه متوسط بیش از بقیه ، به توسعه فروشگاههای زنجیره ای کمک می کند. علت این امر را در این می دانند که حجم و تنوع خرید طبقات فقیر، معمولا به خاطر کمبود درآمد، نسبتا کم است و در طبقات غنی نیزحجم مخارج مصرفی پایین و درعوض تقاضای آنها برای کالاهای لوکس و تجملی بسیارزیاد است ، اما طبقات متوسط جامعه هم قدرت خرید قابل توجهی دارند و هم تقاضای آنها برای انواع کالاها زیاد است . بخش زیادی از این طبقه را افراد حقوق بگیران تشکیل می دهند و آنها هم معمولا خریدهای منظم و مستمری دارند که این نظم و استمرار درخرید، برای فروشندگان ارزشمند است .
 عوامل جمعیتی : به طورکلی جمعیت از جنبه های مختلف نقش مهمی را دراقتصاد ایفا می کند. باید گفت که رشد جمعیت و چگونگی تمرکز آن در شهرها، در رشد وتوسعه فروشگاههای زنجیره ای ، تاثیر معنی داری داشته است .
افزایش نرخ رشد جمعیت افزایش متعاقبی را در تقاضا برای کالاها و خدمات ایجادمی کند و اگر افزایش جمعیت قابل توجه باشد و با تمرکز در شهرها همراه گردد، افزایش تقاضا قابل توجه خواهدبود و لذا فروشگاههای زنجیره ای می توانند افزایش فروش راتحقق بخشند. همچنین با افزایش نرخ رشد جمعیت و تمرکز آن در شهرها ازطریق مهاجرت ، روابط خویشاوندی و همسایگی و قیود مربوط به آن تا اندازه زیادی گسیخته می شود و یکی از کانالهای مهم خرده فروشی سنتی فرومی ریزد. فروشگاههای زنجیره ای از این فرصت بیش از همه منتفع می شوند، چرا که دیگر مساله رابطه خویشاوندی وهمسایگی و... مانع از جذب مشتریان به این واحدها ) علی رغم مزیتهای آن ) نخواهدشد.
بافت شهری یکی دیگر از عوامل اثرگذار در رشد فروشگاههای زنجیره ای است . درمحله های قدیمی شهرها، تراکم جمعیت کم بوده و در اغلب کوچه ها و محله ها، مغازه هاو خرده فروشیهای متعددی وجود دارند که نیاز خانوارهای آن محله ها را برآورده می سازند. ولی امروزه شهرها شاهد به وجود آمدن و رشد مجموعه های مسکونی آپارتمانی (تحت عنوان شهرکهای مسکونی ) هستند که درعین اینکه تراکم جمعیتی آنهابسیار زیاد است ، دارای تعداد معدودی فروشگاه هستند. لذا در این مناطق شهری ،فروشگاههای زنجیره ای از شرایط بهتری برای رشد و توسعه برخوردارند.
تعداد خانوارها و نرخ ازدواج نیز از عوامل مهم جمعیتی است . هرقدر نرخ ازدواج بیشتر باشد، تعداد خانوارها بیشتر است و به تبع آن تقاضا برای کالاها و خدمات ، حتی درصورت عدم افزایش جمعیت ، چشمگیر خواهدبود. تشکیل خانواده به انبوهی ازکالاهای جدید احتیاج دارد.(2) صنعتی شدن نه تنها شهرنشینی را رشد داده ، بلکه شهرهای حومه ای کوچک را نیز ایجاد کرده است . افزایش راه آهن ، تراموا و ماشینهای سواری نیز در توسعه این شهرها موثر بوده است . اهالی این شهرها عمدتا مهاجرند و هرروز در رفت وآمد به مرکز شهر و از آنجا به خانه هستند. توجه به این افراد نیز برای توسعه واحدهای زنجیره ای موثر است ، چرا که اینها فارغ از قیود و روابط سنتی خرید هستند.
 عوامل فنی : این عوامل ، هم در پیدایش اولیه فروشگاههای زنجیره ای و هم دررشد وتوسعه بعدی آنها بسیار موثر بوده اند و رابطه بسیار تنگاتنگی بین آنها وجود دارد.بنابر ادعای تعدادی از تحلیلگران در این زمینه ، پیدایش نهادهای مدرن توزیع ، در فقدان دو مورد از مظاهر مهم فنی - اتومبیل و یخچال - نمی توانست تحقق یابد.
برخی از عوامل فنی و تکنولوژیک موثر در ایجاد و رشد فروشگاههای زنجیره ای عبارتند از: اتومبیل های سواری شخصی - یخچال و دیگر وسایل سردکننده - روشهای عمل آوری و آماده سازی موادغذایی - تکنولوژی بسته بندی محصولات - پیشرفت وسایل حمل ونقل و ارتباطات - دستگاههای پیشرفته محاسبه ، شمارش ، جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات .
در این میان نقش اتومبیل های شخصی بسیار بااهمیت است . با رشد صنعتی وافزایش درآمد سرانه ، تعداد اتومبیل های شخصی شدیدا افزایش پیدا کرد. اتومبیل شخصی ، یک وسیله راحتی و یک وسیله رفت و آمد محسوب می شود. از یک طرف باوجود این وسیله ، خرید از مکانهای مستقل متعدد خرده فروشی بسیار دشوار، و پرهزینه و وقت گیر بوده و ازطرف دیگر در فقدان این وسیله ، شاید به جرات بتوان گفت که خریداز فروشگاههای محلی سودمندتر و با صرفه تر است . لذا فروشگاههای زنجیره ای بایستی شدیدا مرهون این ثمره پیشرفت صنعتی و اقتصادی باشند.
ساخت وسائل خنک کننده و یخچالهای پیشرفته و روباز و ایجاد روشهای آماده سازی ، عمل آوری و بسته بندی محصولات ازجمله کنسرو، کمپوت و... نیز ازاهمیت ویژه ای در این زمینه برخوردار بوده است . استفاده از این وسایل و روشها باعث شدند که بتوان محصولات را به مدت طولانی - بدون فاسد شدن - نگهداری کرد.همچنین پیشرفت اینها، سبب گردید که بتوان حجم وسیع و متنوعی از محصولات را ازطریق روش سلف سرویسی و خودانتخابی عرضه کرد که از مهمترین روشهای عرضه دراین فروشگاهها محسوب می شود.
امروزه با وجود وسایل حمل ونقل سریع درون شهری نظیر تراموا و متروی زمینی ،ارتباط بین حومه و مرکز شهرها به راحتی میسر شده است و سفرهای درون شهری به آسانی انجام می پذیرد. این ویژگی برای فروشگاههای زنجیره ای مفید ارزیابی می شود ، .همچنین استفاده از آسانسور و پله برقی ، در ارائه سرویس بهتر این فروشگاهها موثراست ، چرا که سبب تردد راحتتر مشتریان درهنگام خرید می شود.
درکنار موارد فوق ، نباید از نقش صندوقهای کامپیوتری ، پردازشگرهای الکترونیکی ،تکنولوژی خط - نماد (بارکد) و سایر تجهیزات پیشرفته جمع آوری و پردازش داده هاغافل شد. این تجهیزات به فروشگاهها در ارائه سرویس بهتر و سریعتر، تجزیه وتحلیل اطلاعات فروش و... کمک شایانی می کنند و توان آنها را در مقابله با وقایع افزایش می دهند.
تغییر سلیقه مصرف کنندگان : سلیقه و تمایلات مصرف کننده در تئوری اقتصادخرد یکی از عوامل و متغیرهای مهم در تقاضا برای کالاها و خدمات است و البته اینکه فروشگاههای زنجیره ای عادت خرید مصرف کنندگان را تغییر داده و یا اینکه تغییر الگوی خرید مصرف کننده روی تحول فروشگاه موثر بوده ، قابل بحث است و شواهد هر دومورد را تایید می کند. تغییرات در توزیع خرده فروشی ازطریق تغییر در عادتهای خریدناشی از شیوه مدرن زندگی تسریع یافته است . امروزه تعداد زیادی از زنان در بیرون ازخانه شاغل هستندو برای خرید روزمره ، وقت خیلی محدودی دارند. ایشان دیگر فرصت جروبحث و چانه زنی با فروشندگان را ندارند و درعین حال خواهان تنوع و کیفیت درمحصولات هستند. اگر فروشگاههای سلف سرویسی نیازهای این مشتریان را با قیمت مناسبتر و راحتی بیشتری تامین و عرضه کنند، آنها از خرید در مغازه های سنتی امتناع کرده و به این فروشگاهها روی می آورند. آنها در این فروشگاهها با انبوهی از اجناس وکالاهای بسته بندی شده و آماده ، همراه با تبلیغات و اطلاعات مربوطه و به طور باز وبدون محدودیت در معرض نمایش ، مواجه می شوند که بسیار جذاب و جالب است .
 عوامل درونی : این عوامل را درحقیقت می توان شرایطی دانست که صاحبان سرمایه فروشگاههای زنجیره ای باتوجه و عمل به آنها، موجبات موفقیت و پیشرفت این واحدهارا فراهم می کند. آنها عبارتند از :
 تعیین دقیق اهداف : درابتدا باید رسالت وجودی فروشگاه به روشنی بیان شود.این درحقیقت ، علت اصلی شکل گیری واحد زنجیره ای را مشخص می کند. به عنوان مثال ، برای یک واحد زنجیره ای با مالکیت خصوصی ، احتمالا سودآوری ، هدف وجودی است . درجای دیگر، ممکن است دولت برای هدایت ، برنامه ریزی و نظارت بهتر به امرتوزیع ، به ایجاد فروشگاههای زنجیره ای مبادرت کند.
پس از آن باید اهداف بلندمدت و میان مدت واحد زنجیره ای تعیین شوند. عرصه اصلی فعالیت آن ، در عمده فروشی باشد یا خرده فروشی ؟ می خواهد مخاطبان اصلیش ،چه قشری از جامعه باشند؟ بیشتر یک فروشگاه لوکس باشد یا ارزان ؟ چقدر مشتری دارد؟ حدود تنوع کالایی آن کدامند؟ آیا در عرصه تولید نیز وارد شود؟ چه مقدار وبه چه صورت ؟ درچه محدوده جغرافیایی فعالیت کند؟ نحوه بکارگیری کارکنان چگونه باشد؟و... سوالاتی از این قبیل ، پرسشهایی هستند که سیاستهای فروشگاه درقبال آنها، بایدبه وضوح مشخص شود. درصورت عدم وجود تصویری شفاف از اهداف ، احتمال روزمرگی ، اقدامات ناهماهنگ و عدم ثبات در سیاستها بسیار بالا می رود. سردرگمی درتعیین اولویتها و عدم امکان ارزیابی عملکرد سیستم ، از دیگر مضرات این نقیصه است .
نکته مهمی که در اینجا باید موردتوجه قرار گیرد این است که اصل سودآوری ، بایدهمواره مدنظر بنیانگذاران فروشگاههای زنجیره ای باشد، چرا که این عامل ، معمولامهمترین انگیزه برای به جریان انداختن امور می باشد و به مثابه خونی است که باید درپیکره تشکیلات واحدهای زنجیره ای جریان داشته باشد .
تشکیلات قابل انعطاف و متناسب : منظور این است که تشکیلات فروشگاه زنجیره ای ، براساس شرایط و نیازهای آن طراحی شود. این موضوع باید در سالهای اولیه تاسیس ، بیشتر موردتوجه قرارگیرد، چرا که اگر در مراحل اولیه رشد، طراحی تشکیلات واحد زنجیره ای به درستی انجام نپذیرد و یا ساختار آن برمبنای الگوی سازمانهای بزرگ طراحی شود، علاوه بر اینکه باعث کندی در انجام امور می شود. هزینه های اولیه را بسیاربالا می برد و فروشگاه احتمالا درهمان سالهای اولیه دچار ورشکستگی خواهدشد.سادگی نظام سازمانی ، حداقل سلسله مراتب عمودی ، و تقسیم بندی سازمان به حداکثرنهادهای مستقل اقتصادی (البته با ایجاد یک تعادل نسبی بین مدیریت متمرکز و مدیریت غیرمتمرکز)، اصول کلی سازماندهی در این فروشگاهها هستند .
نکته دیگری که در این باره قابل توجه است این است که انجام تغییرات ، در بعدتشکیلاتی و نیروی انسانی ، همواره باید درجهت آماده سازی فروشگاه برای رویارویی باشرایط آینده باشد و نه تاثیرگذار از وضعیت حال . این امر به یک پشتوانه قوی ساختارشناسی و انبوهی از تجربه های حاصل از گذشته ، نیازمند است .
 مدیریت کارآمد: از دیگر شرایط موفقیت یک فروشگاه زنجیره ای ، وجود یک مدیریت قوی و کارآمد در راس آن است . درحقیقت مدیریت کارآمد را می توان رکن موفقیت فروشگاه زنجیره ای دانست . مدیریت در تعیین اهداف کوتاه مدت و میان مدت واحد زنجیره ای نقش به سزایی دارد و هم اوست که باید سازمان را به سمت اهداف تعیین شده پیش ببرد .
سخن در باب تکنیک های مدیریتی و ویژگیهای یک مدیر موفق بسیار است وکتابهای زیادی در این باره به چاپ رسیده است . در این نوشتار، تنها به پاره ای از مواردمذکور اشاره می شود که در رابط با واحدهای زنجیره ای از اهمیت بیشتری برخوردارند:
- مدیریت واحد زنجیره ای باید علاوه بر آشنایی با علم و هنر مدیریت ، به علوم و فنون اقتصادی و بازرگانی تسلط داشته و از توان و تجربه لازم برای مدیریت یک شرکت اقتصادی برخوردار باشد
- دارای نگرش سیستمی بوده و به تجزیه وتحلیل رویدادهای اقتصادی توانا باشد
- در محدوده وظایف و حیطه عملکردش دارای اختیارات لازم باشد
- خلاق و کارآفرین بوده و از درجه ریسک پذیری بالایی برخوردار باشد
و مورد آخر که صاحبان سرمایه فروشگاههای زنجیره ای باید به آن توجه داشته باشند این است که افرادی را برای احراز مدیریت فروشگاهها انتخاب کنند که همسو با اهداف استراتژیک سازمان باشند. به عبارت دیگر باید سعی شود که تمرکز و وحدت در هدفها واصول ، نه ازطریق آئین نامه ها و دستورالعملها، بلکه با انتخاب صحیح رکن مدیریتی صورت گیرد.
 بکارگیری فنون علمی : از آنجا که فروشگاه زنجیره ای ، یک واحد اقتصادی -بازرگانی است ، دو عامل درآمد و هزینه نقش تعیین کننده ای در موفقیت آن دارد (حتی اگرسودآوری رسالت اصلی فروشگاه نباشد). از طرفی به لحاظ ساختار و بزرگی ، متغیرها وعوامل تاثیرگذار در عملکرد فروشگاه ، زیاد و روابط بین آنها پیچیده است . لذا ضروری است که برای اداره فروشگاه از فنون و روشهای علمی استفاده شود و مسائل از زاویه علمی موردبررسی قرار گیرند.
برخی موضوعات و علوم که در فروشگاههای زنجیره ای از کاربرد فراوانی برخوردارند عبارتند از: بازاریابی ، روانشناسی اقتصادی ، بازرگانی ، حمل ونقل ، مدیریت موجودی ، جایابی انبارها و فروشگاهها، بسته بندی (چهار مورد آخر مرتبط با موضوع لجستیک هستند که درمورد آن در قسمت بعد توضیح داده می شود). تجزیه وتحلیل آماری ، صف و شبیه سازی ، چگونگی عرضه کالا در قفسه ها، تبلیغات و نیروی انسانی .
البته باید توجه داشت که بکارگیری روشهای علمی باید همزمان با گسترش عرصه فعالیتها صورت گیرد. نکته دیگر اینکه در اولویت بندی مشکلات فروشگاه و فنون علمی ،فعالیتهایی در اولویت قرار دارند که در کاهش هزینه ها و یا افزایش درآمدها (به طورکلی بالارفتن میزان سود) نقش تعیین کننده تر و حساس تری دارند.
 مساله لجستیک : در گذشته تنوع و تعدد کالاها و خدمات محدود و فاصله میان تولیدکننده و مصرف کننده زیاد نبود. درنتیجه توزیع مساله قابل توجهی به حساب نمی آمد و خرده فروشان به راحتی می توانستند کالاهای موردنیاز خود را تهیه کنند. ولی امروزه تولید انبوه ، فزونی تنوع کالاها و گسترش فاصله میان تولیدکنندگان ، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان باعث شده است که مساله توزیع به صورت یک امر جدی درآید.
یک واحد زنجیره ای از یک طرف باید کالاها را از تولیدکنندگان و منابع عرضه دریافت کرده ، و از طرف دیگر باید کالای موردنیاز فروشگاههای موجود در زنجیره را به آنها ارسال کند. بنابراین برای فروشگاه زنجیره ای ، نظام تامین کالا و یا لجستیک یک موضوع بسیار مهم است به طوری که می توان گفت شبکه لجستیک به منزله ستون فقرات فروشگاه است .
براساس مطالعات انجام شده حدود 10 الی 35 درصد از کل درآمد فروش به هزینه توزیع اختصاص می یابد که طبعا رقم زیادی است .(5) بنابراین باید هزینه مذکور تاحدممکن کاهش یابد. البته کاستن از هزینه ها نباید به کیفیت و سطح سرویس دهی به مشتری لطمه وارد کند.
در بحث لجستیک ، برنامه ریزی حول سه محور اصلی حمل ونقل ، موجودی وجایابی ( LOCATION ) دور خواهد زد که تصمیمات در این سه شاخه باید در راستای کاهش هزینه ها و افزایش سطح سرویس دهی به مشتری (دو شاخص مهم عملکرد توزیع فیزیکی ) اتخاذ شود. به طور خلاصه رسالت لجستیک را می توان رسانیدن کالا یا خدمت صحیح به مکان صحیح در زمان صحیح براساس شرایطی که رضایت مشتری را تامین کرده ، برای سازمان اعتبار کافی فراهم آورد، قلمداد کرد.
باتوجه به عوامل فوق می توان هم فعالیتهای واحدهای زنجیره ای در مقوله لجستیک را به شرح زیر دانست :
- تعیین خط مشی خدمت به مشتری ( تعیین نیازمندیها و سطح خدمات )
- مکان یابی فروشگاهها، جایابی و تعیین ظرفیت انبارها;
- تعیین سیاست و انتخاب ناوگان حمل ونقل ، تعیین مسیر و ترکیب حمل ;
- تعیین سیاستهای انبارش (STORAGE) و انبارداری (WAREHOUSING) (مدیریت موجودیها);
- طراحی بسته بندی مناسب .
ذکر این نکته ضروری است که حمل ونقل و موجودی ، مهمترین عوامل هزینه زا دربین فعالیتهای لجستیکی هستند و بنابراین توجهی مضاعف را می طلبند.
فروشگاه زنجیره ای در سایه بهره مندی از یک نظام لجستیک کارآ، می تواند در عرصه رقابت به موفقیت دست یافته و زمینه رشد خود را فراهم سازد.
 فناوری اطلاعات (IT): امروزه اطلاعات نقشی حیاتی در تصمیم گیریها دارد وبدون استفاده از آن ، امکان ادامه حیات برای بسیاری از نهادهای اقتصادی وجود ندارد.برای یک سازمان ، سیستم اطلاعاتی به منزله شبکه عصبی است که اگر به موقع وبه درستی اطلاعات را به سطوح تصمیم گیری نرساند، سازمان دچار مشکل و بعضا بحران خواهدشد. همچنین استفاده از روشهای علمی برای بهبود عملکرد سیستم ، بدون وجوداطلاعات معنی ندارد.
فروشگاههای زنجیره ای نیز از این امر مستثنی نیستند. این واحدها تنها درصورتی می توانند به موفقیت و جایگاه مناسب در عرصه رقابت دست یابند که بتوانند به خوبی به نیاز مشتریان پاسخ گویند. این خود مستلزم آگاهی داشتن از خواسته های مشتریان است و این امر محقق نمی شود مگر با برخورداری از یک شبکه قدرتمند جمع آوری و پردازش اطلاعات .
هر مشتری با ورود به فروشگاه و خرید از آن ، داده های باارزشی را با خود به همراه می آورد. نحوه خرید و چگونگی مراجعه به بخشهای مختلف ، ترکیب ، نوع و مقدارکالاهای انتخابی نمونه هایی از این اطلاعات هستند. از سوی دیگر با وجود صندوقهای پیشرفته پول و کامپیوترهای قدرتمند، جمع آوری سریع و دقیق داده ها به راحتی امکان پذیر است . با گردآوری و دسته بندی داده های فوق و همچنین داده های مربوط به وضعیت بازار، تولیدکنندگان و... می توان به اطلاعاتی نظیر میزان مصرف کالاهای گوناگون و شناسایی اقلام پرفروش ، ترکیب جمعیتی جامعه مشتریان ، کالاهای مشابه ومکمل از دید مشتریان ، میزان فروش و عوامل موثر بر آن و... دست یافت .
از سوی دیگر با وجود سیستم اطلاعاتی قدرتمند، می توان از سیستم های لجستیک ،حسابداری ، پرسنلی ، صف و شبیه سازی فروشگاه به نحو موثر استفاده کرد و اطلاعات قابل توجهی در زمینه عملکرد اجزا مختلف فروشگاه به دست آورد.
با تجزیه وتحلیل تمامی اطلاعات یادشده ، نتایج ارزشمندی حاصل می شود. ازجمله :
- چه کالایی ، به چه میزان و در کجا باید چیده شود .
- امکانات خدماتی و رفاهی نظیر تعداد کارکنان ، صندوقها و... به چه میزان باشد .
- سیاستهای موجودی و سفارشات به چه صورت باشد .
- اثر تبلیغات ، وقایع اقتصادی ، بحرانها و... بر فروش چگونه است .
- نحوه توزیع کالاها بین زنجیره فروشگاهها به چه صورت باشد .
سرانجام با عمل به پیشنهادات ارائه شده می توان امیدوار بود که مشتری کالای دلخواه خود را به راحتی هرچه تمامتر و با قیمت مطلوب خریداری کند، و این یعنی رضایت مشتری و موفقیت فروشگاه .
تمام مزایای فوق در سایه یک سیستم پشتیبانی تصمیم (7) فراهم می شود. هرچه سیستم مذکور پیشرفته تر باشد، امکان بهره گیری بهتر و سریع تر از اطلاعات بیشترمی شود و توان فروشگاه را در ارائه خدمات بهتر و نیز انجام واکنش سریع نسبت به تغییرات بالاتر می برد.
 توجه به نیروی انسانی : درمورد کارکنان که مهمترین دارایی برای شرکت محسوب می شوند، دو عامل آموزش وانگیزه حائزاهمیت است ، فردی که برای کار درفروشگاه برگزیده می شود، لازم است شناخت کافی نسبت به اهداف ، تشکیلات و نحوه عملکرد فروشگاه داشته باشد. همچنین درمورد کاری که باید در شرکت انجام دهدبایستی اطلاعات لازم نظیر نحوه انجام صحیح کار، نیازمندیها و... دراختیارش گذاشته شود. بنابراین باید به فرد آموزشهای لازم در این خصوص داده شود تا بتواند به خوبی ازعهده وظیفه اش برآید.
و اما درمورد انگیزه که پیرامون آن مطالب مفیدی در کتابهای علوم مدیریت گفته شده است ، در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که اگر در تک تک کارکنان یک حس مالکیت و یا تعهد نسبت به فروشگاه ایجاد شود، و ازطرف دیگر این باور در بین آنهابه وجود آید که از نتایج فعالیتشان بهره مند می گردند، در این صورت می توان امیدوار بودکه کارها به نحو مطلوب انجام خواهدشد.
 روشهای جلب مشتری : فروشگاههای زنجیره ای باید همواره سعی در افزایش حضور خود در صحنه رقابت داشته باشند و موقعیت خود را بهبود بخشند. این به معنی حفظ مشتریان موجود و جذب مشتری بیشتر است . این مهم با خلق موقعیت و استفاده از تکنیک های متداول موجود میسر می شود. در زیر به برخی از این تکنیک ها اشاره شده است :
- عرضه و چیدمان جاذب کالا طبق میل ، سلیقه و نیاز مشتریان .
- توجه همه جانبه به امکانات رفاهی موردنیاز مشتریان اعم از علایم و نشانه های موقعیت .
- کالا، کتابهای راهنما، امکانات حمل آسان کالا (نظیر چرخهای دستی ، نایلون ، پارکینگ و...) و خدمات سریع و بدون معطلی .
- برخورد دوستانه با مشتری به نحوی که در فروشگاه احساس راحتی کند و از گردش درفروشگاه لذت ببرد .
- انجام تبلیغات مناسب .
- اقدام و استفاده از حراجهای فصلی و مقطعی .
- استفاده از راهبرد (( کالای ویژه فروشگاه )) ، بدین معنی که فروشگاه تعدادی از کالاها را باکیفیت عالی ، نشان خود فروشگاه و با قیمت بسیار ارزانتر از نرخهای بازار ارائه می کند وبا تبلیغ روی این کالاها، مشتریان را به سمت فروشگاه جذب می کند. واحدهای زنجیره ای در این موارد، یا خود اقدام به تولید آن کالا کرده و یا با اعطای انواع تسهیلات ،مواد و... به مراکز تولیدی ، قراردادهای تولید انحصاری منعقد می کنند .
- استفاده از انبارهای مرکزی به عنوان مراکز عمده فروشی .
- فعالیت در سایر عرصه های تولیدی - خدماتی سودآور .
- استفاده مناسب از حمایتهای دولتی .
 نظارت بر سیستم : نظارت یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در کارایی هر سازمان است . همچنین کنترل پیگیر و منظم ، اشکالات را در هر سطحی که باشد مشخص کرده وباعث شفاف شدن وضعیت سازمان می شود. فروشگاههای زنجیره ای نیز شامل این موضوع می گردند. بنابراین در این واحدها باید معیارهای کارایی فروشگاه ، باتوجه به اهداف ، تعریف وتعیین شوند و همواره عملکرد کلیه افراد و سیستم های فروشگاه کنترل و نسبت به معیارها، مورد ارزیابی قرار گیرند و نتایج ارزیابی عملکرد نیز درجهت اصلاحات لازم مورداستفاده قرار گیرد.
هریک از عوامل مذکور درجای خود نقش تعیین کننده و موثری در سازماندهی ورشد واحدهای زنجیره ای دارد، ولی آنچه که مسئولان فروشگاههای زنجیره ای باید به آن توجه داشته باشند، این است که قبل از هر برنامه ریزی و اقدام باید ابتدا نقاط ضعف وقوت خود را بشناسند و از وضعیت حال فروشگاه به خوبی آگاهی یابند، تا از این طریق ،ضمن بهره مندی مناسب از امکانات ، از بیراهه رفتن و اتلاف وقت و بودجه در امان بمانند.
نتیجه و جمع بندی:
در این نوشتار ابتدا سعی شد ضمن ارائه تعریفی از فروشگاههای زنجیره ای ، برخی ویژگیهای عمده آنها از جمله امتیازات و معایبشان در مقایسه با خرده فروشیهای معمولی و همچنین فوائد اجتماعی آنها به اختصار بیان شود. پس از آن به شرح عوامل و شرایطی که در زمینه رشد و موفقیت این نهادهای نوین توزیع را فراهم می نمایند، پرداخته شد. این عوامل در حالت کلی به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم شدند که درمورد هریک به تفصیل مطالبی بیان شد.
آنچه درمجموع می توان گفت این است که فاصله بین موفقیت یک فروشگاه مطلوب و موفق و وضعیت فروشگاههای زنجیره ای فعلی کشور، تاحدودی زیاد می باشد و این بدان معنی است که مسئولان باید توجه بیشتری به این نهادها مبذول دارند تا آنها بتوانند در عرصه توزیع کالا ، نقش بارز و فعال را ایفا نمایند.

راه اندازی یک سوپرمارکت (هایپر مارکت) موفق در تجهیزات فروشگاهی صنعت راک تهران

«تجهیزات فروشکاهی ایران»- تجهیزات فروشگاهی صنعت راک تهران،هنگامی که مشتری به داخل یک سوپرمارکت (هایپرمارکت) میرود, با یک حجم بزرگی از محصولات و برندها روبرو میشود که نوعی سردرگمی در انتخاب و خرید را برایش ایجاد میکند. این سردرگمی زمانی بیشتر میشود که استرس پارک دوبل اتومبیل خود را نیز دارد, در هنگام خرید با مشتریان دیگر برخورد داشته و عصبانیت و نارضایتی او را بیشتر میکند. اگر سوپرمارکت دار هوشمند بوده و سیستم کاری خود را بر پایه مشتری مداری تنظیم کرده باشد, فضا را طوری طراحی و چیدمان میکند و شرایط را طوری آماده میکند که مشتری را به سمت بهترین و راضی ترین خرید خود هدایت کند.
حال یک سوپرمارکت (هایپرمارکت) موفق چه ویژگی هایی دارد؟
اول از هرچیز, اولین ویژگی یک سوپرمارکت, موقعیت مکانی مناسب آن در محل, به لحاظ دوری و نزدیکی به منازل, خیابان و ... میباشد. پر واضح است که یک فضای کافی برای پارک اتومبیل های مشتریان از ویژگی های مهم آن است.   از ویژگی های مکانی یک سوپرمارکت (هایپرمارکت), وسعت و فضای کافی آن برای حضور مشتری در گشت و گذار در سوپرمارکت است.
راه اندازی یک سوپرمارکت موفق:
ویژگی های بعدی سوپرمارکت (هایپرمارکت), به فضای داخلی آن مربوط میشود. اینکه چطور و از چه مدل قفسه بندی فروشگاهی و در چه سایز و اندازه و چیدمانی استفاده کند تا مشتری را در هنگام خرید کمتر دچار زحمت کرده و مانع ترافیک زیاد با سایر مشتریان در سوپرمارکت شود. باید آگاه باشید که قرار دادن آیتم های یک سوپرمارکت به هیچ وجه اتفاقی نبوده و بعبارتی طراحی و چیدمان باید توسط کارشناسان با تجربه در این کار صورت گیرد. بعنوان مثال, در قفسه های بالایی برندهای کوچک و کم اهمیت تر قرار میگیرند, اجناس مهم و چیزی که هدف سوپرمارکت برای فروش سریع تر هست در ردیف های دوم و سوم قرار میگیرند که دسترسی به آنها بسیار سریع است.
راه اندازی یک سوپرمارکت موفق:
در مقاله های گذشته به اهمیت استفاده مناسب تجهیزات فروشگاهی در روند خرید مشتری اشاره کردیم, جهت مطالعه بیشتر به مقالات راک تهران مراجعه نمایید. تجهیزات فروشگاهی سوپرمارکت: باز کردن یک سوپرمارکت, مانند تمامی صنف های دیگر, نیاز به دکوراسیون فروشگاهی خاص خود را دارد. مثلاً برای نگهداری مواد فاسد شدنی مانند لبنیات, گوشت و پروتئین و غیره نیاز به ویترین و یخچال های مناسب فروشگاهی دارد. برخی از مواد مانند نان و شیرینی به قفسه نان اختصاصی نیاز دارد. پیداست که موادی مانند سبزی و میوه باید به قفسه های مخصوص میوه و سبزی مجهز باشد. استفاده مناسب از قفسه بندی های فروشگاهی, ملزومات فروشگاهی مورد نیاز مشتری در هنگام خرید, مانند سبدهای خرید, کالسکه خرید و غیره ... بنابرین یک سوپرمارکت (هایپرمارکت) باید از لوازم و تجهیزات مناسب فروشگاهی که برای هر مواد غذایی مناسب بوده و از طرفی راحتی لازم را برای مشتری فراهم میاورد مجهز گردد.
تاثیر چیدمان در راه اندازی یک سوپرمارکت موفق:
تکنولوژی در سوپرمارکت (هایپرمارکت): شاید برای خیلی ها در یک نگاه سطحی اینطور به نظر برسد که نیاز یک سوپرمارکت به استفاده از تکنولوژی در چیست. گسترش تکنولوژی همانطور که در سیستم کاری همه مشاغل موثر بوده و سرعت در آن ملاک اصلی بوده است, در تولید تجهیزات فروشگاهی نیز اثر داشته است. اگر قبلا از لوازمی مانند چرتکه و ترازو و دفتر حساب در محاسبه خرید مشتری استفاده میشد, امروزه از ترازوی دیجیتال, اسکنرهای بارکد خوان, نرم افزارهای حسابداری, دوربین های مدار بسته فروشگاهی, دستگاههای ضد سرقت, دستگاه های پوز برای دریافت های غیر نقدی و همینطور از میز صندوق های پیشرفته استفاده میشود.
عوامل موفقیت راه اندازی راه اندازی یک سوپرمارکت:
کارکنان کارازموده: هر سوپرمارکت موفق به اندازه فروش و وسعتی که دارد نیاز به کارکنانی جهت تسریع خرید مشتری دارد. تاثیر نیروی انسانی در راه اندازی یک سوپرمارکت موفق گاهاً که خیلی هم پیش میاید برای خرید های تلفنی مشتری, نیاز سوپرمارکت به این کارکنان بیش از پیش میشود. مخصوصاً وقتی مجهز به وسایل نقلیه مناسب مانند پیک موتوری باشند. سوپرمارکت باید آموزش کارکنان را در وهله اول کاری مورد توجه قرار دهد. چرا که کارکنان زبردست, سود بیشتری را هم نصیب سوپرمارکت و هم جلب رضایت مشتری میکنند.


انبار و انبارداری در فروشگاه در تجهیزات فروشگاهی نمازی

«تجهیزات فروشگاهی ایران»- تجهیزات فروشگاهی نمازی، گردش کار در انبار-
در ابتدا کالا در بارانداز توسط بار شمار وحفاظت انبار با نظارت انبار دار تحویل گرفته می شود.
باید در نظر داشت کالاهایی که وارد فروشگاه می شود باید همگی دارای بارکد روی لیبل کالا داشته باشند تا جهت تحویل به سطح فروش ومراحل فروش دچار مشکل نشویم اگر چنانچه کالایی بدون بارکد بود باید واتوسط واحد انفورماتیک برای آن بارکد داخلی ایجاد شود وبعد از چاپ روی لیبل چسبانده شود این کار باید توسط تحویل دهنده کالا انجام پذیرد سپس انبار مجاز است کالا را تحویل بگیرد باید متذکر شوم در ابتدای خرید توسط بخش بازرگانی بهتر آن است تا درج بارکد روی لیبل کالا اجباری باشد تا تولید کنندگانی که هنوز برای کد ملی اقدام ننموده اند بصورت اجبار اقدام نمایند این عمل از بروز اشتباه ومعطلی وهرج ومرج در انبار یا بارانداز جلوگیری می نماید واختصاص بارکد داخلی صرفا برای غرفه داران انجام پذیرد
اصول دریافت کالا در انبار
در هنگام تحویل کالا بار شمار باید به تعداد کالا درج در فاکتور وبارکد آن هم در فاکتور وهم در روی کالا وتهداد در جعبه ودرج بارکد مشابه در دوکالا وسایز کالا وبارکد آنها را در نظر بگیرد.مثلا اتفاق افتاده است که یک کالا در دو سایز بایک کد برای فروشگاه فرستاده شده است این اتفاق می تواند ایجاد مغایرت در فاکتور ورسید نماید واگر انبار دار متوجه آن نشود و کالا به سطح فروش راه یابد هر دوسایز به یک قیمت به فروش می رسدواین باعث مغایرت در فاکتور فروشنده ومالی فروشگاه می شود
همچنین انبار دار از پذیرش کالاهایی بدون فاکتور باید اکیدا معذور باشد زیرا این عمل باعث دپوی کالاهایی می شود که در انبار وجود دارد اما صاحب آن مشخص نیست و نمی توان آن را به سطح فروش ارسال نمود. همچنین انبار دار باید در موقع تحویل کالا از فروشنده به انبار ضایعات ومرجوعیات از سطح فروش به انبار سر زده واگر کالای از آن سازنده در آنجا باشد در همان موقع تعویض یا مرجوع نماید.
مواردی که انباردار باید در نظر بگیرد:
– چک نمودن بارکد کالا با لیبل واندازه کالا
– تعداد در جعبه وتعداد در فاکتور
– مشخص نمودن تعداد اشانتیون و جدا رسید کردن آن در محل رسید اشانتیون ها در رسید انبار کامپیوتری
– جهت کالاهای وزنی باید وزن جعبه و یا کارتن را در نظر بگیرد و از کل بار کسر نماید
– کالاهای مرجوعی را در هنگام تحویل کالا مد نظر قرار دهد تا به موقع نسبت به تعویض آنها اقدام نماید
– محل کالاها در انبار باید کاملا تفکیک شده باشد یعنی انبار باید به انبار پوشاک / لوازم خانگی / مواد غذایی / شوینده بهداشتی / سردخانه زیر صفر / سرذخانه بالای صفر/ محل ضایعات / محل بازسازی
همچنین کالاهای هر گروه باید بصورت تفکیک شده در انبار خود قرار گیرد مثلا گروه ترشی جات از چای باید کاملا مجزا باشد زیرا تاثیر بویایی روی هم دارند و غیره
چیدمان قفسه بندی انبار
انبار باید کاملا قفسه بندی شده باشد و کالاها بر اساس تاریخ انقضا چیدمان شود تا از تاریخ گذشته شدن کالا ها جلوگیری شود.
همچنین نقطه سفارش کالا باید در سیستم انفورماتیک باید تعریف شده باشد تا از ایجاد دپوی کالا در انبار جلوگیری گردد.
هر چه دوره گردش زمانی کالا در انبار کمتر باشد آن فروشگاه موفق تر خواهد بود البته این بدان معنی نیست که انقدر کالا را کم سفارش دهیم که سطح فروش خالی از کالا شود.
برای این کار باید مدت زمانی که طول می کشد تا شرکت سازنده کالای جدید را به انبار میرساند مد نظر قرار داد همچنین روند فروش کالا در سطح فروش را باید مد نظر قرار داد و بر آن اساس نقطه سفارش در سیستم را تعریف نمود
جهت کالاهای که دارای وزن سنگین هستند و یا بصورت گونی می باشند وجود پالتهای پلاستیکی الزامی است .
زیت پالت پلاستیکی نسبت به پالت چوبی در آن است که از تجمع حشرات موذی در درزها جلوگیری بعمل می اورد واز لحاظ بهداشتی بسیار بهتر از نوع چوبی می باشد. وجود این پالتها در سردخانه ها نیز الزامی است.شانتیون و جدا رسید کردن آن در محل رسید اشانتیون ها در رسید انبار کامپیوتری
– جهت کالاهای وزنی باید وزن جعبه و یا کارتن را در نظر بگیرد و از کل بار کسر نماید
– کالاهای مرجوعی را در هنگام تحویل کالا مد نظر قرار دهد تا به موقع نسبت به تعویض آنها اقدام نماید
– محل کالاها در انبار باید کاملا تفکیک شده باشد یعنی انبار باید به انبار پوشاک / لوازم خانگی / مواد غذایی / شوینده بهداشتی / سردخانه زیر صفر / سرذخانه بالای صفر/ محل ضایعات / محل بازسازی
همچنین کالاهای هر گروه باید بصورت تفکیک شده در انبار خود قرار گیرد مثلا گروه ترشی جات از چای باید کاملا مجزا باشد زیرا تاثیر بویایی روی هم دارند و غیره
روش ارسال در انبار-
در نظر داشت باشید محیط انبار از سطح فروش کاملا جدا باشد و ارسال کالا به سطح فروش با تقاضای مدیر سطح فروش انجام پذیرد و ارسال باید بصورت حواله انبار به سطح فروش صورت پذیرد در واقع انبار به صورت فروشنده کالا وسطح فروش به صورت خریدار عمل می نمایند این عمل از لحاظ تعدادی مد نظر می باشد و ارزش گذاری هر دو مکان از لحاظ ریالی کار حسابداری می باشد.
ارسال از سطح فروش به انبار نیز باید طی سند مرجوعی داخلی از سطح فروش به انبار انجام پذیرد این عمل راه هر گونه اختلاف سطح فروش و انبار را سد می کند چون باید دانست که کسری در انبار بی معنی می باشد مگر کالاهایی که بصورت کیلوگرمی باشد واز لحاظ وزنی افت پیدا کرده باشد مثل برنج / مرغ / گوشت پنیر باز / ماهی تازه و یا منجمد باید در نظر داشت مقدار کسریهای اقلام فوق باید منطقی باشد. 
ادامه مطلب

معلولین از کدام فروشگاه خرید می کنند؟ تجهیزات فروشگاهی نمازی

«تجهیزات فروشگاهی ایران»- تجهیزات فروشگاهی نمازی،معماری ساختمانها و دکوراسیون فروشگاهی مراکز خرید تا چه حد توانسته اند راحتی و رفاه مناسب برای خرید افراد معمول را فراهم کنند؟
آیا در این امر موفق بوده اند یا خیر-
به این بهانه در روز چهارشنبه 12 آذر 95, که روز جهانی افراد معمول نام گزاری شده بود انجمن باور, همراه گروهی از شهروندان تهرانی با مشکل معلولیت از فروشگاه هایپراستار دیدن کردند.
این بازدید به دلیل استاندارد بودن این فروشگاه جهت خرید شهروندان معلول است.
مواردی که میتوانند در یاری این شهروندان موثر باشند عبارتند از جای پارک مناسب, فضای مناسب برای استفاده از ویلچرها, رمپ های برقی مناسب ویلچر و … که همگی میتوانند در خرید آسان و بی دردسر این شهروندان موثر باشد.
پارکینگ معلولین در هایپراستار-
کف مسطح این فروشگاه امکان حرکت سریع ویلچر به همراه یک سبد خرید را به راحتی فراهم کرده است.
تابلوهای تعبیه شده “با الویت استفاده افراد معلول” در قسمت میز صندوق فروشگاه, این تمایز خاص را برای ایشان فراهم کرده است که بی زحمت در صف مربوطه قرار بگیرند.
گرچه این نهایت امکانات برای این عزیزان نیست, اما اصناف مختلف در ایجاد این مراکز از معماری ساختمان گرفته تا تجهیزات فروشگاهی و دکوراسیون این مراکز میبایست با در نظر گرفتن شرایط مختلف افراد عادی و معلول بهترین طراحی و تولید را انجام دهند.


 
ادامه مطلب

خدمات اجرایی گروه مشاوران توسعه بازار آوید

«تجهیزات فروشگاهی ایران»- تجهیزات فروشگاهی گروه مشاوران بازار آوید، فرایند تامین کالا،تامین تجهیزات فروشگاهی، برنامه ریزی خرید، انبارداری، برگشت کالا، مدیریت منابع مالی و انسانی و … برخی از فرایندهایی می باشند که اغلب فروشگاه ها و مراکز خرید با آن ها درگیر هستند. دپارتمان خدمات اجرایی گروه مشاوران توسعه بازار آوید با توجه به تجارب متعدد در زمینه مدیریت، راه اندازی و مشاوره مراکز خرید و فروشگاه های متعدد، بر مبنای تحلیل فرایندهای مختلف و مدلسازی بهینه ترین فرایندها و همچنین بر مبنای رویکردی علمی- تجربی، آمادگی خود را جهت تدوین، طراحی، راه اندازی و استقرار انواع فروشگاه و مراکز خرید اعلام می نماید.
خدمات اجرایی به شرح زیر می باشد:
•    مکان یابی فروشگاه
•    طراحی فروشگاه
•    تامین کالا
•    چیدمان کالا
•    اسقرار سیستمهای منابع انسانی، مالی، فروش و IT
•    ایجاد واحد مدیریت ارتباط با مشتری و باشگاه مشتریان

<< 1 2 3 4 5 >>